Page 3 - Handbook Postgraduate (Master) 2016 2017 BM
P. 3

Misi Universiti Malaya         Misi Fakulti Pendidikan

                                   Untuk menjana ilmu
                                  pengetahuan di samping
           Untuk memajukan ilmu              berusaha untuk menjadi
            pengetahuan dan              pusat kecemerlangan dalam
           pembelajaran melalui              bidang pendidikan dan
          penyelidikan dan pendidikan           pembangunan modal insan
          berkualiti untuk Negara dan            melalui pengajaran,
             kemanusiaan                 penyelidikan, inovasi,
                                 penerbitan dan perundingan             Visi Universiti Malaya                        Visi Fakulti Pendidikan


                                   Untuk menjadi pusat
                                  kecemerlangan dalam
           Untuk menjadi sebuah               pendidikan dan
          institusi pengajian tinggi            pembangunan modal
          yang ternama di peringkat             insan di peringkat
           antarabangsa dalam                kebangsaan dan
           penyelidikan, inovasi,               antarabangsa
         penerbitan dan pengajaran
                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8