Page 4 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 4

berketrampilan dan mempunyai jatidiri dalam menjalankan sebarang tugas di bidang yang diceburi
      serta bersifat holistik.


                          2010   2011   2012    2013   2014   2015

      Jumlah Penerbitan Berimpak Tinggi
                           842   1,030   771    962   1,054   1,232

      Jumlah Pelajar Yang Bergraduasi
                           649    597    531    207    445    476
      (Ijazah Dasar)
      Jumlah Pelajar Yang Bergraduasi
                           240    296    310    284    284    265
      (Ijazah Tinggi)
            Jadual 1: Bilangan penerbitan dan jumlah graduan yang bergraduasi (2010-2015)


      Fakulti Sains terus mengorak sejarah negara
      dengan   salah   seorang   kakitangan

      akademiknya iaitu Profesor Datuk Dr. Harith
      bin Ahmad, telah dianugerahkan sebagai

      penerima tunggal Profesor Ulung Negara bagi
      tahun 2014. Anugerah ini adalah sebagai

      pengiktirafan atas usaha dan kejayaan beliau
      memajukan penyelidikan dalam bidang

      fotonik yang dijalankan di Fakulti Sains,
      Universiti Malaya.


      Justeru, pencapaian yang telah diraih oleh Fakulti Sains setakat ini telah membuka ruang yang luas dan
      memberi keyakinan kepada Fakulti Sains untuk terus menjana kecemerlangan seiring dengan visi
      Universiti untuk dikenali di persada antarabangsa. Di peringkat kebangsaan pula, Fakulti Sains terus

      melangkah seiring dengan sasaran pembangunan dalam Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA).
      Halatuju kecemerlangan fakulti turut mengambilkira blue print Kementerian Pendidikan 2015 yang

      menekankan aspek pengajaran, penyelidikan, pengurusan dan pentadbiran berkualiti.


      Bersesuaian dengan moto Fakulti Sains terus terkehadapan dan sebagai penyumbang utama di
      Universiti Malaya terutamanya di dalam aspek penerbitan dan penyelidikan berimpak tinggi,
      penghasilan graduan unggul, tadbir urus gemilang serta menyokong Universiti untuk berada di
      kedudukan 100 terbaik di dunia, pihak Fakulti telah mewujudkan Pelan Strategik Fakulti Sains dengan

      merangka lima agenda utama yang mengambilkira penglibatan semua pihak. Lima agenda utama ini
      disokong oleh agenda spesifik dengan penunjuk prestasi dan strategi implementasi yang tersendiri dan

      teratur.

                                                     - 3 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9