Page 7 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 7

BIL    OBJEKTIF     PELAN TINDAKAN/STRATEGI     PENUNJUK    TANGGUNGJAWAB
                                      PRESTASI


        2.  Penghasilan program  1. Mengadakan program karnival  20% program  Timbalan Dekan (IT)
          pengajian yang sesuai  kerjaya bersama industri,  bersifat     Timbalan Dekan (ID)
          dan memenuhi       agensi swasta dan kerajaan  interdisiplin,  Ketua Institut/Jabatan
          keperluan                      dan memenuhi   Penyelaras Program
          kebolehpasaran    2. Menggalakkan pelajar    keperluan     Jawatankuasa terlibat
                       menganjurkan aktiviti    industri dan
                       berbentuk seminar, ekspo  kerjaya
                       inovasi atau pameran    profesional.

                     3. Memperkasakan program    Melaksanakan
                       latihan industri melalui  satu projek
                       program pertukaran     (kerjaya,
                       pelajar/kolaborasi     seminar, ekspo
                       industri/agensi luar    inovasi atau
                                     pameran) / sesi
                     4. Penambahbaikan dan     akademik
                       penjenamaan program


        3.  Pembangunan     1. Galakkan          Mendapat     Timbalan Dekan (IT)
          Sahsiah Pelajar -    kelab/persatuan/aktiviti   maklumbalas    Timbalan Dekan (ID)
          Menghasilkan graduan  pelajar           positif daripada  Ketua Institut/Jabatan
          yang berketerampilan                 majikan      Penyelaras Program
          tinggi        2. Bekerjasama dengan              Jawatankuasa terlibat
                      SERU/SKET dan agensi luar              SERU
                      bagi penerapan kemahiran               SKET
                      berkenaan:                     Agensi luar
                      a) Pemikiran kritis dan
                        analitik
                      b) Kebolehan menyelesaikan
                        masalah
                      c) Komunikasi berkesan
                      d) Kepimpinan, Interpersonal
                        & Intrapersonal
                      e) Menyemai Penaakulan
                        Moral dan Menghargai
                        Nilai Kemanusiaan
                        (Cultivate moral reasoning
                        and appreciation for
                        humanistic values)
                      f) Keceriaan Insan (stress
                        management)
                      g) Keusahawanan
                        (Entrepreneurial)
                      h) Pembelajaran sepanjang
                        hayat

                     3. Program Kaunseling/
                      Bimbingan/Motivasi untuk
                      Pelajar.

                     4. Menjalankan kajian
                      maklumbalas graduan


                                                     - 6 -
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12