Page 6 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 6

CIRI GRADUAN HOLISTIK


        1. Warga berintegriti dan peka kepada keperluan masyarakat;
        2. Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam aspek akademik dan kemasyarakatan;

        3. Bertanggungjawab dan berdaya saing;
        4. Berfikiran kreatif dan berinovasi;

        5. Berkemahiran komunikasi dalam dwibahasa dan berkeupayaan memanifestasikan idea secara
          efektif.       BIL    OBJEKTIF     PELAN TINDAKAN/STRATEGI     PENUNJUK    TANGGUNGJAWAB
                                      PRESTASI


        1.  Program Akademik   1. Memurnikan dan menilai   80% pelajar    Timbalan Dekan (IT)
          Yang Berkualiti -    semula kandungan kurikulum  mendapat     Timbalan Dekan (ID)
          Memperkasakan      program akademik setiap 3  pekerjaan    Ketua Institut/Jabatan
          program akademik     tahun (Ijazah Tinggi) dan 4  dalam tempoh  Penyelaras Program
          yang merangkumi     tahun (Ijazah Dasar) dengan  sekurang-    Jawatankuasa terlibat
          pengetahuan,       penanda aras kurikulum   kurangnya 6
          kemahiran, nilai     antarabangsa sebagai rujukan.  bulan setelah
          murni dan etika                   bergraduat
                     2. Setiap program perlu
                       memasukkan sekurang-    70% pelajar
                       kurangnya 5 dari yang berikut  mendapat PNG
                       HIPs (High Impact      3.0 setiap
                       Practices/Amalan Berimpak  semester
                       Tinggi):
                       a)  Seminar Tahap Awal (First-
                        Year Seminars)
                       b)  Pengalaman Intelek Umum
                        (Common Intellectual
                        Experiences)
                       c)  Kursus Penulisan Intensif
                        (Writing-Intensive Course)
                       d)  Pembelajaran
                        Kemasyarakatan (Learning
                        Communities)
                       e)  Tugasan dan Projek Secara
                        Kolaborasi (Collaborative
                        Assignments and Projects)
                       f)  Penyelidikan di Peringkat
                        Ijazah Dasar
                        (Undergraduate Research)
                       g)  Pembelajaran
                        Kepelbagaian/Global
                        (Diversity/ Global Learning)
                       h)  Pembelajaran Berasaskan
                        Perkhidmatan/Komuniti
                        (Service Learning,
                        Community-Based Learning)
                       i)  Sangkutan (Internships)
                       j) Capstone Courses and
                        projects

                                                     - 5 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11