Page 9 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 9

BIL    OBJEKTIF     PELAN TINDAKAN/STRATEGI     PENUNJUK    TANGGUNGJAWAB
                                      PRESTASI


        7.  Meningkatkan     1. Bekerjasama dengan Pusat  1. Sangkutan   Timbalan Dekan (IT)
          program pertukaran   Pelajar Antarabangsa       Penyelidikan  Ketua Jabatan/Institut
          pelajar Ijazah Tinggi                         Penyelaras Program
          melalui sangkutan  2. Setiap jabatan : 10% enrolmen  2. Penyeliaan  Pengarah Pusat Pelajar
          jangka masa pendek   pelajar             Bersama      Antarabangsa
          dan panjang
                     3. Menggalakkan penyertaan pelajar  3. Latihan
                      (semasa minggu haluan siswa)
                                     4. 10%
                                      enrolmen
                                      Ijazah Tinggi


        8.  Penilai Luar Program  Setiap jabatan : 50% penilai  50% penilai  Ketua Jabatan/Institut
          Ijazah Dasar dipilih  daripada 50 universiti terkemuka  daripada 50
          daripada 50 universiti                universiti
          terkemuka                      terkemuka


        9.  Penilai Luar Program  Setiap jabatan : 50% penilai  50% penilai  Ketua Jabatan/Institut
          Ijazah Tinggi dipilih  daripada 50 universiti terkemuka  daripada 50
          daripada 50 universiti                universiti
          terkemuka                      terkemuka


        10.  Pelajar Antarabangsa  1. Setiap jabatan : 5% ke 10%  5% ke 10 %     Dekan
          Ijazah Dasar yang                  dari jumlah   Ketua Jabatan/Institut
          berdaftar      2. Pengiklanan         enrolmen
                                     (MYRA II)
                     3. Brosur/laman sesawang/
                      jerayawara


        11.  Pelajar Antarabangsa  1. Setiap jabatan : 30%   30% enrolmen      Dekan
          Ijazah Tinggi yang                  fakulti     Ketua Jabatan/Institut
          berdaftar      2. Pengiklanan

                     3. Brosur/laman sesawang/
                       jerayawara                                                     - 8 -
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14