Page 8 - PELAN STRATEGIK FAKULTI SAINS 2016-2020
P. 8

BIL    OBJEKTIF     PELAN TINDAKAN/STRATEGI     PENUNJUK    TANGGUNGJAWAB
                                      PRESTASI


        4.  Pengantarabangsaan  1. Program mobiliti pelajar  5 MoU/MoA     Timbalan Dekan (IT)
          Program Akademik -    ditingkatkan        aktif untuk    Timbalan Dekan (ID)
          Memastikan program                  program     Ketua Institut/Jabatan
          akademik bertaraf  2. Pelaksanaan MoU/MoA antara  mobiliti     Penyelaras Program
          antarabangsa       universiti luar negara (PhD  setahun     Jawatankuasa terlibat
                       industri, dual PhD, program dwi
                       ijazah)

                     3. Program akademik yang    Memastikan
                       bersifat menyeluruh (broad  sekurang-
                       learning in multiple discipline)  kurangnya 1
                                     program ID dan
                     4. Menggalakkan program    1 program IT
                       akademik di akreditasi oleh  mendapat
                       badan antarabangsa     pengiktirafan
                                     antarabangsa        5.  Program       1. Mengadakan klinik penulisan  100% pelajar     Dekan
          Penyelidikan Pelajar   manuskrip penyelidikan   berkeupayaan   Timbalan Dekan (IT)
          Yang Berkualiti -                  menulis      Timbalan Dekan (ID)
          Meningkatkan     2. Menyediakan kemudahan    manuskrip      Timbalan Dekan
          bilangan penyertaan   pembelajaran dan penyelidikan  untuk      (Penyelidikan)
          dan prestasi pelajar   yang kondusif        penerbitan       KPPK
          dalam bidang                             Ketua Institut/Jabatan
          penyelidikan     3. Kemudahan makmal dan    Kemudahan     Penyelaras Program
                       peralatan gunasama untuk  Makmal       Pegawai Kewangan
                       analisis sampel       Berpusat bagi
                                     penyelidikan
                     4. Penyediaan kemudahan dana  pelajar
                       projek penyelidikan pelajar
                       yang berpotensi  UG (RM1000)
                       PG Sarjana (RM3000) dan PG
                       Falsafah (RM5000)

                     5. Setiap jabatan mempunyai
                       sekurang-kurangnya satu
                       MOU/MOA dengan universiti
                       100 terkemuka di dunia


        6.  Meningkatkan     1. Bekerjasama dengan Pusat  1. Untuk     Timbalan Dekan (ID)
          program pertukaran    Pelajar Antarabangsa      pemindahan  Ketua Jabatan/Institut
          pelajar Ijazah Dasar                  kredit dan   Penyelaras Program
          melalui sangkutan  2. Setiap jabatan : 10% enrolmen  mobiliti   Pengarah Pusat Pelajar
          jangka masa pendek    pelajar            pelajar      Antarabangsa
          dan panjang
                     3. Menggalakkan penyertaan   2. 10%
                       pelajar (semasa minggu haluan  enrolmen
                       siswa)             Ijazah Dasar

                                                     - 7 -
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13